Vår historia

De äldsta lämningarna

Albysjön avsnördes från havet vid skiftet mellan bronsålder och järnålder ca 500 år före Kristi födelse. De äldsta lämningarna, inom Solberga, utgörs av en skålgropslokal, förmodligen från bronsåldern vid Solberga gård, som då bör ha legat vid en trång havsvik. Skålgrop, som även kallas älvkvarn, är en i sten huggen grop.

Andra lämningar i närheten är en fornborg vid södra delen av sjön Tyresö-Flaten. Borgen var sannolikt en tillflyktborg för järnålderns befolkning kring Albysjön.

I Raksta och Gimmersta finns gravfält från järnåldern. Vägsträckningen mellan Gimmersta och Follbrinken kan antas ha en betydande ålder, kanske från förhistorisk tid.

 
 

1400-talet

Tyresögodset

Tyresögodset är troligen de som är först med att utnyttja forsarna till kvarnverksamhet; Wättinge (Nyfors), Uddby och Follbrinken. 1409 ägde Tyresögodset jord i Alby, Gimmersta, Rundmar, Solberga och Uddby.

Vid Lilla Tyresö intill slottet finns resterna av den äldsta anläggningen vid Tyresö slott som tillkom under medeltid. Godset har sitt första omnämnande 1369, i Thyrisedh. 

 
 

1600-1900-talet

Solberga/Raksta ingick i Tyresögodset som under 1600-talets sträckte sig från dagens Bollmora till Dalarö och ut till ytterskärgårdarna. Själva godset ligger på en halvö vid Kalvfjärden som domineras av 1600-talsanläggningen med slott och kyrka. 

Godset bebyggdes med sitt nuvarande slott vid 1600-talets början. Byggherren och ägare till egendomen var riksrådet Gabriel Oxenstierna som även lät bygga Tyresö kyrka vilken invigdes vid hans begravning 1641. 

Under 1670-talet anlades ett såpsjuderi, en valkkvarn och vantmakeri vid Follbrinksströmmen, sämskmakeristamp vid Wättinge och en sågkvarn vid Uddbyfallet. Vid denna tid fanns totalt närmare 15 anläggningar i Tyresö, som hade utvecklats till en indu­striort utan motsvarighet i Stockholms­trakten. 

Vid mitten av 1700-talet fanns sju industrianläggningar vid Tyresö. Vid Uddbyfallet fanns en mjölkvarn, ett pappersbruk och en sågkvarn. Vid Wättinge var sämskmakeristampen och kopparhammaren i drift. Vid Finnborg var tegelbruket, som lades ned först på 1910-talet, fort­farande i bruk. Vid Follbrinkströmmen uppfördes ett stålbruk 1736 som lades ner redan 1765. 

Vid 1700-talets slut var stålbruket nedlagt och Follbrinksströmmen nyttjades inte förrän under 1800-talets senare hälft då en kvarn och en såg uppfördes vid fallet. Anläggningen lades ned på 1940-talet. 

Såg- och pappersbruket vid Uddbykvarn försvann efterhand medan kvarndriften utvecklades. Under 1800-talet uppfördes en ny stor mjölkvarn. Spannmål och kryddor kom från bl.a. Ryssland och Estland. Mjölet levererades i huvudsak till bagare inne i Stockholm. På vintern gick en särskild ”bagarväg” över Albysjöns is vidare in till Stockholm. Anläggningen vid Uddbyfallet, som omfattade en stor mängd byggnader, utplånades vid en brand 1895. Kvar av anläggningen finns endast den byggnad som idag kallas Telegrafen.

Vid Uddbyfallet uppfördes efter branden 1895 ett vattenkraftverk av den elektriska installationsfirman Luth & Roséns elektriska AB i Stockholm. Kraftverket skulle förse Luth & Roséns verkstäder på Södermalm med elektricitet. När Uddbyverket togs i drift 1897 svarade anläggningen för den första elkraftöverföringen in till Stockholm.

Under 1800-talet och i början av 1900-talet försvann de flesta industrierna från Tyresö. Vattenkraften som under loppet av denna tid ersattes av ångmaskiner och elektricitet var inte längre avgörande för lokaliseringen av industrianläggningarna.